Propedeutika v praxi vznikla 14. prosince 2016 jako projekt studentů 6. ročníku medicíny, kteří se za podpory vedení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity rozhodli pomoct s výukou propedeutiky a přizpůsobit ji potřebám studentů.

Simulační workshop

Pro zjištění stavu znalostí a dovedností z propedeutiky u studentů 5. a 6. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství byl na konci února 2017 uspořádán Simulační workshop (dnes ekvivalent OSCE). Dvacet čtyři vybraných studentů prošlo čtyřmi pečlivě připravenými stanovišti, která vycházela ze scénářů americké zkoušky USMLE Step 2 CS.

Každé stanoviště tvořila improvizovaná ambulance nebo vyšetřovna s pacientem (hercem z řad studentů) a hodnotitelem z řad organizátorů. Účastník měl v roli lékaře za 20 minut odebrat anamnézu, provést fyzikální vyšetření, zodpovědět dotazy pacienta a navrhnout další postup. Po celou dobu byl nahráván kamerou a jeho úkony zaznamenával hodnotitel do podrobných checklistů.

Hodnotilo se vše od zaklepání, podání ruky, představení se, ověření identity, získání informovaného souhlasu, přes vlastní postup vyšetření, způsob odhalování pacienta, až po odpovědi na pacientovy otázky a způsob ukončení vyšetření. Individuální zpětná vazba byla účastníkům poskytnuta později písemně i s videem. Druhý den po workshopu proběhl společný debriefing, kde byla jednotlivá stanoviště rozebrána. Všech 24 účastníku prošlo čtyřmi pokoji, vzniklo tak 96 dvacetiminutových bloků (celkem 1 920 minut praktické části), z kterých vzešlo 96 individuálních zpětných vazeb.

V březnu a dubnu 2017 proběhl nábor a školení lektorů pro víkendový workshop Úvod do propedeutiky. Ze 67 kandidátů bylo vybráno 33 nejlepších, kteří museli projít povinným školením o třech 3 hodinových workshopech a třech drillech. Vznikla příručka Fyzikální vyšetření, podrobné checklisty vyšetřovacích postupů a první verze webových stránek. Krátce nato byla natočena první videa s ukázkou systematického postupu fyzikálního vyšetření, která jsou navzdory své provizornosti stále jediná česká videa tohoto typu.

Úvod do propedeutiky

Vlastní víkendový workshop Úvod do propedeutiky proběhl poslední dubnový víkend roku 2017. Byl určen pro studenty 2. ročníku v jejich prvním semestru výuky propedeutiky na Biochemickém ústavu LF MU. Cílem bylo naučit je základy propedeutiky ještě před rozdělením na kliniky, a tedy před prvním kontaktem s pacientem. Obsahově se jednalo o systematické fyzikální vyšetření čtyř orgánových systémů, základy vyšetřovacích technik, etiky a komunikace s pacientem. Workshop obsadil v Univerzitním kampusu Bohunice deset místností vybavených třemi lůžky (dvě improvizovaná, jedno polohovatelné), každé pro 1 lektora a jeho trojici studentů. Od 8:30 do 18:00 proběhlo celkem 5 vyučovacích bloků na vyšetření kardiovaskulárního, respiračního, gastroinestinálního systému, dále vyšetření hlavy a krku a na závěr bloku pro shrnutí.

Původní plán byl pouze jednodenní workshop pro 90 účastníků. Vzhledem k enormnímu zájmu studentů byl vypsán i druhý termín pro dalších 90 osob. Oba dny se obsadily během jedné vteřiny a v záloze čekalo ještě 72 náhradníků. Z celkového počtu zhruba 340 v ročníku bylo proškoleno 180 studentů. Účastníci měli předem k dispozici studijní materiály v podobě příručky Fyzikálního vyšetření, videa a checklistů. Známý jim byl i lektor, s kterým mohli již před workshopem cokoli konzultovat.

Každý student absolvoval 7,5 hodiny kontaktní výuky. Ze 180 účastníků 164 vyplnilo zpětnou vazbu a 123 z nich by se rádo v budoucnu zapojilo jako lektor.

Lektory Úvodu do propedeutiky byli v abecedním pořadí: Richard Ambrus, Matěj Anton, Petr Andrýsek, Matěj Anton, Natálie Ballová, Olga Damašková, Zuzana Gallová, Natálie Ballová, Olga Damašková, Zuzana Gallová, Darina Gribusová, Emil Havránek, Martin Janků, Soňa Khan, Terézia Krausová, Barbora Kučerová, Laura Kvasnicova, Adam Lužák, Iva Maxová, Andrej Mazúr, Pavla Miřátská, Slávka Mišíková, Ján Motešický, Alica Nováková, Tereza Ondráčková, Tereza Prokopová, Kristýna Slámová, Michal Sochor, Martin Staňa, Klára Tabášková, Veronika Tomášková, Alexandra Tošić, Markéta Večerková, Marie Venclů, Jana Vinklárková a David Vydrář. Všem lektorům jménem realizačního týmu a účastníků děkujeme.

Simulační pracoviště LF MUNI

Od 01.07.2017 je Propedeutika v praxi součástí Simulačního pracoviště LF MUNI. Jejím cílem je zavedení simulační výuky, nových výukových metod a nového způsobu hodnocení do studijních programů na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. K tomu poskytuje potřebné materiálně-technické zázemí projekt Strategické investice Masarykovy univerzity SIMU+, v rámci něhož je připravováno Simulační pracoviště LF MU (http://simu.muni.cz/), kde bude od podzimu 2020 probíhat výuka ve zkušebním provozu. Simulační pracoviště LF MUNI nám poskytuje potřebné prostorové zázemí a vybavení pro naše workshopy a finanční podporu na naši činnost.

Online výukový portál

V únoru 2018 jsme spustili Online výuku na http://online.propedeutikavpraxi.cz/ a kontinuálně pořádáme workshopy, které navazují na jednotlivé výukové lekce. Výuka stále probíhá v trojici účastníků pod vedením jedním proškoleným lektorem.

Lektoři Propedeutiky v praxi

Během jara 2018 proběhli Lektorské kurzy k jednotlivým výukovým lekcím. Kurzy prošlo celkem 30 studentů lékařské fakulty MUNI, kteří po absolvování obrdželi certifikát, mimo jiné od ředitele Simulačního pracoviště LF MUNI doc. MUDr. Petra Štourače Ph.D.

Seznam lektorů: